Voorwaarden

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE EN MOBIELE TOESTELLEN

In werking vanaf 15 juni 2018

Teladoc Health, Inc. namens zichzelf en namens zijn verbonden ondernemingen en/of de dochterondernemingen die volledig eigendom zijn, met inbegrip, maar niet beperkt tot Best Doctors, Inc., HealthiestYou, Inc., Teladoc Physicians, P.A., en Teladoc Behavioral Health, P.A. (samen naar verwezen als “Teladoc”, “we”, “ons”, of “onze”), is eigenaar van en beheert de websites van www.teladoc.com, www.bestdoctors.com, www.askbestdoctor.com, members.bestdoctors.com, www.healthiestyou.com en diverse mobiele applicaties (samen de “Website” of “Websites”). Via deze websites beheren we diverse onlinediensten die personen die hiervoor  in aanmerking komen, (“Leden”), in staat stellen om diverse soorten informatie over gezondheidszorg en telegezondheidsdiensten (“Diensten”) te verkrijgen. De websites beschikken ook over publieke gedeelten waar iedereen informatie kan vinden over de diensten die Teladoc ter beschikking stelt.

TOEPASBAARHEID VAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Deze bepalingen en voorwaarden voor de website en mobiele toestellen (“Bepalingen en Voorwaarden”) regelen uw gebruik van de websites. Het gebruik van een van de websites houdt in dat u deze bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid voor website en mobiele toestellen aanvaardt.  Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen, moet u onmiddellijk stoppen met alle websites te gebruiken en te bezoeken.

INSTEMMING MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Uw toegang en gebruik van de websites is onderworpen aan uw instemming met deze bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid voor website en mobiele toestellen.  Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u niet instemt met deze bepalingen en voorwaarden, gebruik dan de websites niet of bezoek ze voor geen enkel doeleinde. Druk een kopie uit van deze bepalingen en voorwaarden voor uw eigen administratie.

AANPASSINGEN AAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Teladoc Health kan deze bepalingen en voorwaarden op eender welk ogenblik herzien. Als deze bepalingen en voorwaarden wezenlijk veranderen, zal Teladoc Health u en alle gebruikers hiervan in kennis stellen door op de website een kennisgeving te plaatsen met betrekking tot de geüpdatete bepalingen en voorwaarden. De nieuwe bepalingen en voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het ogenblik van hun plaatsing tenzij dit anders is vermeld. Door de website te bezoeken of te gebruiken nadat deze wijzigingen zijn geplaatst, gaat u akkoord en stemt u in met al deze wijzigingen.

DISCLAIMER

De websites worden “als dusdanig” aangeboden en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Voor zover dit krachtens de toepasselijke wet is toegestaan, wijst Teladoc Health alle, impliciete of expliciete, garanties af, met inbegrip, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Teladoc Health geeft geen garantie voor een ononderbroken of probleemloze werking, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de websites of de server die deze beschikbaar stelt, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Teladoc Health zal redelijke inspanningen leveren om de inhoud actueel en juist te houden, maar geeft geen garantie en wijst elke impliciete garantie of verklaring af betreffende de juistheid, relevantie,  actualiteit, volledigheid of geschiktheid ervan voor een bepaald doeleinde.  Teladoc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de vertraging, storing, onderbreking of beschadiging van gegevens of andere informatie die wordt overgedragen in verband met het gebruik van de websites.

Het is mogelijk dat de toepasselijke wet de afwijzing van bepaalde garanties niet toelaat zodat de bovenstaande uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

registratiE OP HET BEVEILIGDE PORTAAL

Sommige van de Teladoc Health websites kunnen alleen worden gebruikt door Teladoc Health leden. Hiervoor moeten de leden zich registreren en inloggen, beveiligd met een wachtwoord (“Geregistreerde leden”). De delen van de websites die met een wachtwoord beschermd zijn, worden de beveiligde portalen genoemd. Deze beveiligde portalen laten u toe om toegang te krijgen tot bepaalde diensten betreffende gedragsgezondheid en andere medische consultatiediensten (“Diensten”).  Via de beveiligde portalen hebt u ook toegang tot uw beschermde gezondheidsinformatie (“PHI”), ongeacht of deze door u is verstrekt of is verkregen als resultaat van uw gebruik van de diensten.  U vindt een volledige beschrijving van de doeleinden waarvoor Teladoc Health de PHI, die van onze leden wordt verzameld (met inbegrip van de PHI die is verzameld op het beveiligde portaal), gebruikt en vrijgeeft, in zijn privacyverklaring of in eventuele andere toepasselijke verklaringen die aan de leden worden verstrekt. 

E-mailAdressen

Geregistreerde gebruikers zullen ons een e-mailadres ter beschikking moeten stellen. Via e-mail zullen we onze geregistreerde gebruikers belangrijke updates in verband met de websites sturen, alsook kennisgevingen wanneer informatie en documenten worden toegevoegd waarvan leden op de hoogde moeten zijn, bv. formulieren, afspraken voor consulten. Teladoc Health zal het e-mailadres ook gebruiken om algemene informatie te sturen over de diensten die via Teladoc Health beschikbaar zijn. In sommige, maar niet alle, gevallen zult u de functie om e-mails te ontvangen kunnen uitschakelen.  Teladoc Health verkoopt uw e-mailadres niet aan externe partijen.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Geregistreerde gebruikers zijn verantwoordelijk voor (i) de controle van de verspreiding en het gebruik van activeringscodes en wachtwoorden; (ii) de machtiging, opvolging en controle van de toegang tot en het gebruik van hun gebruikers-ID en wachtwoord; en (iii) voor het onverwijld op de hoogte brengen van Teladoc Health van elke behoefte om een wachtwoord te deactiveren. U stemt er ook mee in om Teladoc Health onverwijld op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of van elke andere schending van de veiligheid die u waarneemt met betrekking tot de website, door een e-mail te sturen naar Teladoc Health via privacy@teladoc.com. Daarnaast stemt u ermee in om uw beveiligde account af te sluiten aan het einde van elke sessie. Teladoc Health wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor elk verlies en schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze paragraaf.

JUISTE EN VOLLEDIGE MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS

De diensten zijn geen vervanging voor de bestaande relatie die u hebt met uw eerstelijnsarts, maar zijn bestemd om die relatie te ondersteunen voor uw niet dringende medische behoeften. Teladoc Health is geen zorgverzekeraar en geen magazijn om voorschriften te leveren. U stemt ermee in dat uw medische voorgeschiedenis op de beveiligde portalen de meest actuele en juiste informatie bevat. Deze informatie is voor Teladoc Health van cruciaal belang om u diensten van goede kwaliteit te kunnen leveren.

UW VERKLARINGEN EN WAARBORGEN

Door uw registratie op de beveiligde portalen, verklaart en garandeert u dat (i) u minstens achttien (18) jaar bent, (ii) u de wettelijke bevoegdheid en vermogen heeft om deze overeenkomst aan te gaan met Teladoc Health, (iii) de informatie die u aan Teladoc Health verstrekte, juist en volledig is (iv) u alle wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van de beveiligde portalen zult naleven, (v) u zich niet zult bemoeien met het gebruik en het genot(srecht) van de beveiligde portalen van een externe partij, en (vi) u de beveiligingsmaatregelen van Teladoc Health of diens verkoper niet zult beïnvloeden of verstoren. Als informatie die u aan Teladoc Health verstrekt, niet langer juist en volledig is of anderszins onwaar of misleidend is, stelt u Teladoc daarvan onverwijld op de hoogte.

BEËINDIGING

Als u deze bepalingen en voorwaarden overtreedt, zal u niet langer de beveiligde portalen kunnen gebruiken. Teladoc Health kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de beveiligde portalen, of tot een deel daarvan, beëindigen, om eender welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze maatregelen vormen een aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen waarop Teladoc Health beroep kan doen. Bovendien zal Teladoc Health niet aansprakelijk zijn voor u of een andere externe partij voor een dergelijke beëindiging of stopzetting.

VERBODEN TOEPASSINGEN

Door de websites te gebruiken, verklaart u zich akkoord om:

 • Geen onwettig, inbreukmakend, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, hatelijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook, of materiaal dat de websites of de computers op welke manier dan ook kan beschadigen of vertragen, en geen enkele ongevraagde reclame, sollicitatie of promotiematerialen, naar of via de websites te sturen of anderszins over te maken:
 • Op geen enkele manier een onjuiste voorstelling van uw identiteit of verwantschap te geven;
 • Geen enkele persoon te beperken of te verhinderen om gebruik te maken van de websites, geen persoonlijke informatie die afkomstig is van de websites vrij te geven of informatie te verzamelen over de gebruikers van de websites;
 • Geen reverse-engineering, decompilering of demontage toe te passen op een onderdeel of de technologie van de websites, of een poging tot een van deze te ondernemen;
 • Geen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de websites, de gebruikersaccounts, namen, persoons identificeerbare informatie of andere informatie of tot andere computers of websites die verbonden zijn of gelinkt zijn aan de websites;
 • Geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, met inbegrip, maar niet beperkt tot “robots,” “spiders,” of “offline readers,” die toegang hebben tot de websites op zodanige wijze dat er in een bepaalde periode meer verzoeken naar onze servers worden verstuurd dan een mens redelijkerwijs kan doen met een conventionele webbrowser in eenzelfde periode;
 • Geen kettingbrieven, ongevraagde berichten, zogenaamde “spamming” of “phishing” berichten of berichten met reclame of advertenties van goederen en diensten via de websites te versturen of anderszins over te maken;
 • Geen enkel virus, worm, spyware of geen enkele andere computercode, geen enkel bestand of programma te plaatsen, door te sturen of anderszins beschikbaar te stellen dat de werking van hardware, software of de telecommunicatieapparatuur kan beschadigen of hacken of dit als bedoeling heeft;
 • Geen enkele toepasselijke wet of regelgeving of deze voorwaarden te overtreden;
 • Geen enkel deel van deze inhoud of diensten aangeboden op de websites te wijzigen of aan te passen; of
 • Geen enkele persoon te helpen of toestemming te geven om een van de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren.

INTELLECTUele eigendomsrechten en inhoud

Alle materialen op de websites, met inbegrip van het ontwerp, de lay-out en de organisatie (samen naar verwezen als “Inhoud”) zijn eigendom en auteursrechtelijk beschermd materiaal van Teladoc Health of zijn leveranciers of verkopers, en ze zijn beschermd door alle toepasselijke intellectuele eigendomswetten. De inhoud bestaat uit handelsmerken, dienstmerken en geregistreerde handelsmerken van Teladoc Health en zijn licentiegevers. Alle rechten en aanspraak op de inhoud, handelsmerken en dienstmerken hierin, blijven eigendom van Teladoc Health of zijn licentiegevers.

U bent bevoegd om de website en de inhoud te bekijken. U bent niet bevoegd om een aanduiding van het auteursrecht of handelsmerk in de inhoud te wijzigen, te verbergen of te verwijderen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn toegekend, blijven voorbehouden aan Teladoc Health.

U mag geen deel van de websites of de inhoud reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. U verklaart dat u aanduidingen van auteursrecht of eigendomsrecht in materialen die u downloadt via deze website of een andere website die via deze website toegankelijk is, niet zult wijzigen of verwijderen. U mag geen link maken naar deze website.

DEZE WEBSITE BEVAT GEEN MARKETING OF RECLAME

Teladoc Health houdt zich niet bezig met verkoop, advertenties of commerciële sponsering van producten, goederen of diensten van een externe partij en heeft geen financiële afspraken met een externe partij om reclame te maken voor specifieke producten, goederen of diensten, deze te verkopen of commercieel te sponsoren.

EXTERNE LINKS

De websites kunnen links naar externe websites bevatten. De gelinkte website vallen niet onder de controle van Teladoc Health en Teladoc Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welke gelinkte website. De links worden alleen voor uw gemak aangeboden en een link impliceert niet dat Teladoc Health de gelinkte website onderschrijft, sponsort of verbonden is met de gelinkte website. Uw gebruik van externe websites is voor uw eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op andere websites. Teladoc wijst alle aansprakelijkheid af voor medische informatie en informatie over gezondheidsbehandelingen die zijn vermeld op de gelinkte websites.

GEEN ONDERSCHRIJVINGEN

Referentie naar een product, registratie, voorval, gebeurtenis, proces, publicatie, dienst of aanbod van een externe partij via de naam, handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk, bedrijfsnaam of anderszins, betekent niet of impliceert niet dat Teladoc Health deze onderschrijft of aanbeveelt. Eventuele standpunten van een externe partij op deze website zijn uitsluitend de standpunten van deze externe partij en Teladoc Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of echtheid van een standpunt van een dergelijke externe partij.

VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U verklaart zich akkoord om Teladoc Health, zijn functionarissen, directeurs, medewerkers, agenten, licentiehouders en leveranciers te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren voor en tegen claims, gerechtelijke stappen of vorderingen, aansprakelijkheden en regelingen (met inbegrip, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en boekhoudkundige kosten), die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw schending van deze bepalingen voorwaarden.

IN GEEN GEVAL KAN TELADOC HEALTH AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, OF EENDER WELKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, GESCHILLEN OF ANDER GELDELIJK VERLIES, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP EEN OF ANDERE MANIER VERBAND HOUDT MET DEZE WEBSITE, OF DE VOORZIENING VAN OF HET NIET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN, GOEDEREN OF DIENSTEN, ZELFS NIET ALS TELADOC OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Teladoc Health is niet aansprakelijk voor u of iemand anders voor een beslissing of een maatregel die wordt genomen op basis van het gebruik van deze website.

KINDEREN

De websites zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13, gelieve deze websites op geen enkel ogenblik of op geen enkele manier te gebruiken of te bezoeken. Door de websites te gebruiken, bevestigt u dat u ouder bent dan 13. Teladoc Health wil via deze website geen persoonlijke informatie verzamelen van of over personen die jonger zijn dan 13 jaar zonder de toestemming van een ouder of een voogd.

RECHTSKEUZE EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Deze bepalingen en voorwaarden voor het gebruik worden geregeld door de wetten van Delaware. Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden niet geldig wordt bevonden door een rechtbank met de bevoegde jurisdictie, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de resterende bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden die volledig bindend en rechtsgeldig zullen blijven.